Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 93 από 139

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Συσκευής μικροερεθισμού σταθερού ρεύματος (constant current microstimulator) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 16 αναλογικά κανάλια με δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού, ±1mA, ±10V, δυνατότητα εξόδου ψηφιακών σημάτων, δυνατότητα χορήγησης παλμών με κυματομορφές οριζόμενες από το χρήστη μέσω λογισμικού, χρονική ακρίβεια της τάξης του 1μsec, συμβατότητα με το σύστημα καταγραφών Omniplex με το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. για τις ανάγκες του Έργου«Νευρωνικοί μηχανισμοί οπτικής αναζήτησης» με κωδικό αριθμό 2988, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαϊ 23, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Μαϊ 30, 2014