Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στηνΠληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στηνΠληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων που υποστηρίζουν τη δυνατότητα επανάκτησης (recoverable algorithms and data structures). Θεωρία υπολογισιμότητας σε συστήματα με Non-Volatile Memory.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής