Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Regenerative Fuel Cell System», ακρωνύμιο: RFCS

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Regenerative Fuel Cell System», ακρωνύμιο: RFCS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΔΔ469ΗΚΥ-ΔΦΖ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/12/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/1/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.01.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής