Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε πληροφοριακά συστήματα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε πληροφοριακά συστήματα

Ολοκλήρωση δεδομένων γράφων ιδιοτήτων (property graphs) και αποδοτική απάντηση επερωτήσεων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής