Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος Πληροφορικής

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος Πληροφορικής

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Large-scale, Diverse 3D Modeling of Human Hands – DiveHands», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με αντικείμενο : “crowdsourced data, 3D scanning, and statistical modeling for advanced human hand representations”.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.05.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής