Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών) στο πλαίσιο της Πράξης i-AMA, με κωδικό MIS 5030728

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών) στο πλαίσιο της Πράξης i-AMA, με κωδικό MIS 5030728

Ολοκλήρωση διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής