Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «BBMRI-GR», με κωδικό MIS 5028275

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης «BBMRI-GR», με κωδικό MIS 5028275

Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιο‐ϊατρικών οντολογιών
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής