Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "REMPLASMA"

Job Board

Μία θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο "REMPLASMA"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΝΞΡ469ΗΚΥ-Ξ35) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/12/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (66ΤΞ469ΗΚΥ-ΖΑΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής