Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Job Board

Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο "Graphene Flagship Core Project 3"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ζ3Λ469ΗΚΥ-146) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω8ΤΒ469ΗΚΥ-Φ6Π) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής