Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΣ1469ΗΚΥ-ΡΓΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής