Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση ‘Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας’ (Ε.Η.Δ.Ε) στο Ι.Τ.Ε. κατά τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_για_την_ανασυγκρ
01.06.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανασυγκρότηση ‘Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας’ (Ε.Η.Δ.Ε) στο Ι.Τ.Ε. κατά τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ

Το Δ.Σ. του ΙΤΕ, έχοντας υπόψιν τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, και τις σχετικές συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ (376/27-6/22.5.2018) ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του Ν. 4521/2018 ανασυγκρότηση της από το 2005 συστηθείσας επταμελούς ΙΤΕ Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔ) και εφεξής καλουμένης ‘Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε)’ του ΙΤΕ και για αυτόν τον σκοπό καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα: 1. Σύσταση και Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΙΤΕ Η σύσταση των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.4521/2018 όπως ισχύει και την σχετική απόφαση με αριθ. 376/276/22.5.2018 απόφαση ΔΣ ΙΤΕ. Ο σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε., το αντικείμενο και έργο τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27.
2. Σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. ΙΤΕ Η σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ καθορίζεται και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4521/2018 ως ακολούθως: Συγκεκριμένα, η ανασυγκροτούμενη με τις ανωτέρω διατάξεις επταμελής Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ, αποτελείται ήδη και θα αποτελείται από επτά (7) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. στο ΙΤΕ θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ειδικότερα: Πέντε (5) μέλη – και τα αναπληρωματικά τους - πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ, που είναι τα ακόλουθα:  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)  Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) - Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ)  Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
2
 Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)  Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) Ένα (1) τουλάχιστον μέλος – και το αναπληρωματικό του - πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα ηθικής/βιοηθικής της έρευνας.
Ένα (1) τουλάχιστον μέλος – και το αναπληρωματικό του - πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα δεοντολογίας της έρευνας.
Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της ΕΗΔΕ – και το αναπληρωματικό του -πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του ερευνητικού φορέα.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΙΤΕ.
Κανένα μέλος της ΕΗΔΕ να μην κατέχει ιδιότητα, θέση ‘ασυμβίβαστου’ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 26 Ν. 4521/2018, να μην έχει την ιδιότητα, ‘Προέδρου’, ‘Μέλους’ του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε ‘Μέλους’ του Ε.Σ.Ι. του Ινστιτούτου του οικείου ερευνητικού φορέα. Κανένα μέλος της ΕΗΔΕ να μην έχει κώλυμα συμμετοχής κατά την συμμετοχή στις συνεδριάσεις ‘σύγκρουση συμφερόντων’ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 26 Ν. 4521/2018. Κανένα μέλος δεν δικαιούται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της ΕΗΔΕ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 25 παρ. 4 Ν. 4521/2018.
3. Θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 22 του Ν.4521/2018, είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.
4. Αρμοδιότητες Ε.Η.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., προσδιορίζονται στο αρθρ. 23 του Ν. 4521/2018.
5. Έγκριση Ερευνητικών Έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. Η έγκριση των ερευνητικών έργων από την Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4521/2018.
6. Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. Η λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 25 του Ν.4521/2018.
7. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση ethics@admin.forth.gr και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του ενδιαφερόμενου υποψηφίου θα πρέπει να έχει θέμα «Αίτηση Υποψηφιότητας - Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Ι.Τ.Ε. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» και να περιλαμβάνει ως συνημμένο την αίτηση υποψηφιότητας & το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.
3
Για λεπτομέρειες σχετικά µε τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ι.Τ.Ε. Ε.Η.∆.Ε., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι μπορούν να ανατρέξουν και στα άρθρα 21 έως 27 του N.4521/2018 (https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf). 8. Συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Το ΔΣ του ITE θα αξιολογήσει τις παραπάνω Αιτήσεις Υποψηφιότητας και θα αποφασίσει τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 21-27 του Ν. 4521/2018 και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ ΙΤΕ. Στο πλαίσιο αξιολόγηση και απόφαση του ΔΣ ΙΤΕ για τη νέα σύνθεση (νέος ορισμόςανασυγκρότηση) των επτά (7) μελών –και των αναπληρωματικών τους - της ΙΤΕ Ε.Η.∆.Ε. θα συνεκτιμηθούν: 1. (Κατά προτεραιότητα) η εμπειρία - προηγούμενη συµµετοχή των υποψηφίων, με ιδιότητά τους ως τακτικών κατά προτεραιότητα αναπληρωματικών μελών, θητείας τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών, σε αντίστοιχη/ες επιτροπές ηθικής, δεοντολογίας, βιοηθικής, ερευνητικών οργανισμών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 2. Η εμπειρία των υποψηφίων – προηγούμενη συμμετοχή σε υλοποίηση, ή/και σε διαχείριση (ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι), ερευνητικών έργων/εργασιών/παραδοτέων, ερευνητικών οργανισμών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 3. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της ΙΤΕ ΕΗΔΕ πρέπει να εξασφαλίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΙΤΕ. 4. Η διαμόρφωση της νέας-τελικής σύνθεσης της επταμελούς (7) ΙΤ.Ε. Ε.Η.∆.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα και πλουραλισμός όλων των επιστηµονικών, θετικών και κοινωνικών επιστημονικών και έρευνας πεδίων, ήτοι νομικών, φιλοσοφικών, ηθικής/βιοηθικής, δεοντολογίας, που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας. 5. Η Ε.Η.Δ.Ε. του ΙΤΕ συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 4521/2018. Στη σχετική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ
Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης

Κατεβάστε το αρχείο