Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.07.2018 - 16.07.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%