Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ» των ΠΕΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.07.2018 - 16.07.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ» των ΠΕΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: