Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 23 «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.10.2019 - 29.10.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 23 «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων»