Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα, για την «Προμήθεια λέιζερ ανίχνευσης αερίων του θερμοκηπίου» του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector» LIFE “ClimaMed”, GA | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.10.2019 - 29.10.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα, για την «Προμήθεια λέιζερ ανίχνευσης αερίων του θερμοκηπίου» του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector» LIFE “ClimaMed”, GA