Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Απεικονιστικών Συστημάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό Τεκμηρίωση, και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων» (ΠΡΩΤΕΑΣ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-02428), MIS 5069984 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Ε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.03.2021 - 22.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Απεικονιστικών Συστημάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό Τεκμηρίωση, και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων» (ΠΡΩΤΕΑΣ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-02428), MIS 5069984 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Ε