ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - Υποέργο 13: Ηχητικός Εξοπλισμός - Τμήμα 2: Ηχητικός Εξοπλισμός Χώρων Προσομοίωσης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.03.2014 - 26.03.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - Υποέργο 13: Ηχητικός Εξοπλισμός - Τμήμα 2: Ηχητικός Εξοπλισμός Χώρων Προσομοίωσης

Προκήρυξη (Υποέργου 13)

Πρόσκληση (.pdf)

Διευκρινήσεις (.pdf)