Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ"

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ζ7Α469ΗΚΥ-ΓΝΛ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.03.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences