Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - και μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση υποτροφίας ή εργασίας - Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», Ακρωνύμιο: InnoPP κωδικός ΠΣΚΕ «TAEDR-0535675» [Ref # ESP-0472 & ESP-0473]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - και μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση υποτροφίας ή εργασίας - Διδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Υποψήφιος/α Διδάκτορας) - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», Ακρωνύμιο: InnoPP κωδικός ΠΣΚΕ «TAEDR-0535675» [Ref # ESP-0472 & ESP-0473]

Announcement Date: 23.06.2023
Closing Date: 03.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology