Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, πτυχιούχου Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής με αντικείμενο τη «Διεξαγωγή ακουστικών μετρήσεων και ηχογραφήσεων»

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, πτυχιούχου Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής με αντικείμενο τη «Διεξαγωγή ακουστικών μετρήσεων και ηχογραφήσεων»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Constructing an acoustic database for the study of voice-enabled technologies inside moving vehicles» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) απόφοιτο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη Διεκπεραίωση ακουστικών μετρήσεων και ηχογραφήσεων.
Announcement Date: 20.11.2023
Closing Date: 30.11.2023
Institute: Institute of Computer Science