ΦΑΕΘΩΝ- ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ- ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Position Description

Θέση Μετα-διδακτορικού επιστήμονα για την εκτέλεση πειραμάτων τροποποίησης μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερικών μικρονημάτων με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ 

Required Qualifications

 • Πτυχίο Φυσικής
 •  Μεταπτυχιακό Φυσική
 • Διδακτορικό Φυσική
 • Πειραματική γνώση σε θέματα κατεργασίας/αποδόμησης υλικών με χρήση λέιζερ
 • Γνώση Αγγλικής 

Desirable Qualifications

Αποδόμηση πολυμερικών/οργανικών υλικών με χρήση λέιζερ

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
   
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3
Announcement Date: 21.06.2024
Closing Date: 01.07.2024
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser