Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "EOR-PNP"

Job Board

Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο "EOR-PNP"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΡΨ469ΗΚΥ-Ν74) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2021 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2021 Αποτέλεσμα αξιολόγησης (690Ν469ΗΚΥ-ΠΧΩ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021
Announcement Date:
Closing Date: 01.12.2021
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences