Πλήρωση 1 θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1442 και τίτλο: «Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study», στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» - ΕΛΙΔΕΚ [Ref # ELD-0378]

Job Board

Πλήρωση 1 θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1442 και τίτλο: «Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study», στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» - ΕΛΙΔΕΚ [Ref # ELD-0378]

Announcement Date: 23.03.2022
Closing Date: 07.04.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology