Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination (Ακρωνύμιο: InCFD)» με Αριθμό πρότασης 1287, στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) [Ref # ELD-0401]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination (Ακρωνύμιο: InCFD)» με Αριθμό πρότασης 1287, στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) [Ref # ELD-0401]

Announcement Date: 14.09.2022
Closing Date: 29.09.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology