Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΘΠ469ΗΚΥ-ΘΣΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/11/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences