Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δύο (2) αναπτυξιακών συστημάτων “TE 0808-04-09-S Starter Kit”. Προϋπολογισμός 4.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μεταφορικών με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερ

Calls for Tender

31.08.2017 - 11.09.2017

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην προμήθεια δύο (2) αναπτυξιακών συστημάτων “TE 0808-04-09-S Starter Kit”. Προϋπολογισμός 4.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μεταφορικών με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερ