Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια «Συστήματος Μικροσκοπίας Ζωντανών Κυττάρων και Συμβατών Μονάδων Λογισμικού για Ανάλυση Αγγειογένεσης, Χημειοταξίας και Νευροϊχνηλάτησης» με κριτήριο κατακύρωσης

Calls for Tender

13.06.2018 - 13.07.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια «Συστήματος Μικροσκοπίας Ζωντανών Κυττάρων και Συμβατών Μονάδων Λογισμικού για Ανάλυση Αγγειογένεσης, Χημειοταξίας και Νευροϊχνηλάτησης» με κριτήριο κατακύρωσης