Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια συστήματος στοχευμένης ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών σε βιολογικά δείγματα και την αναβάθμιση συστήματος υγρής χρωματογραφίας να

Calls for Tender

24.10.2019 - 08.11.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια συστήματος στοχευμένης ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών σε βιολογικά δείγματα και την αναβάθμιση συστήματος υγρής χρωματογραφίας να