Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος Αέριας Χρωματογραφίας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 2

Calls for Tender

08.12.2020 - 28.12.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αναλυτικού Συστήματος Αέριας Χρωματογραφίας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 2