Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχισης - ΕΔΙΑΝευροεκφυλιστικών Παθήσεων

Calls for Tender

01.07.2022 - 18.07.2022

Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχισης - ΕΔΙΑΝευροεκφυλιστικών Παθήσεων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχισης - ΕΔΙΑΝευροεκφυλιστικών Παθήσεων» στο πλαίσιο του Έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», ΥΕ1 (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη βάση της Ιατρικής Ακριβείας), Δράση: Δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΚ (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ01300001), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 54.649,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ