Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft

Calls for Tender

17.05.2024 - 03.06.2024

Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft στο πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 39.844,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ