Διοργάνωση “FOMO Conference and Summer School”

Calls for Tender

20.05.2024 - 05.06.2024

Διοργάνωση “FOMO Conference and Summer School”

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Διοργάνωση “FOMO Conference and Summer School”», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 95.907,94 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ