Προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας (FPLC) για Ανάλυση Λιποπρωτεϊνών από το Πλάσμα Πειραματοζώων και Ανθρώπινων Δειγμάτων (Fast Protein Liquid Chromatography for the Analysis of Lipoproteins from Mouse and Human Plasma for the Analysis of Lipopro

Calls for Tender

25.09.2013 - 11.10.2013

Προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας (FPLC) για Ανάλυση Λιποπρωτεϊνών από το Πλάσμα Πειραματοζώων και Ανθρώπινων Δειγμάτων (Fast Protein Liquid Chromatography for the Analysis of Lipoproteins from Mouse and Human Plasma for the Analysis of Lipopro

Related File

20130925_FPLC.pdf