Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση αναλωσίμων (σχοινιά, πλωτήρες, μπαταρίες, κλπ.) για τη διεξαγωγή πειραμάτων και μετρήσεων στη θάλασσα

Calls for Tender

29.04.2014 - 03.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση αναλωσίμων (σχοινιά, πλωτήρες, μπαταρίες, κλπ.) για τη διεξαγωγή πειραμάτων και μετρήσεων στη θάλασσα