Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Συσκευής μικροερεθισμού σταθερού ρεύματος (constant current microstimulator) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 16 αναλογικά κανάλια με δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού, ±1mA, ±10V, δυνατότητα εξόδου ψηφιακ

Calls for Tender

23.05.2014 - 30.05.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Συσκευής μικροερεθισμού σταθερού ρεύματος (constant current microstimulator) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 16 αναλογικά κανάλια με δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού, ±1mA, ±10V, δυνατότητα εξόδου ψηφιακ