Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση μιας σύνθετης άδειας λογισμικού IMAGINE Expansion Pack & ImageEqualizer & IMAGINE Toolkit Software Developer Kits με δυνατότητα παραμετροποίησης και προσομοίωσης

Calls for Tender

10.12.2014 - 15.12.2014

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση μιας σύνθετης άδειας λογισμικού IMAGINE Expansion Pack & ImageEqualizer & IMAGINE Toolkit Software Developer Kits με δυνατότητα παραμετροποίησης και προσομοίωσης