Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δώδεκα (12) σερβοκινητήρες Hitec HS-5086WP, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Calls for Tender

17.04.2015 - 22.04.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δώδεκα (12) σερβοκινητήρες Hitec HS-5086WP, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013