Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου έργου REGPOT-GA316223 “Unlocking the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete for which you are

Calls for Tender

07.03.2016 - 19.03.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου έργου REGPOT-GA316223 “Unlocking the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete for which you are

Related File

20160307_IMBB3.pdf