Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Μίας Συσκευής προγραμματισμού πίεσης για μικροενέσεις (microinjector) στα πλαίσια του προγράμματος Investigating the role of Notch in neural stem cell malignancies in Drosophila – Worldwide Cancer Research

Calls for Tender

25.04.2016 - 09.05.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Μίας Συσκευής προγραμματισμού πίεσης για μικροενέσεις (microinjector) στα πλαίσια του προγράμματος Investigating the role of Notch in neural stem cell malignancies in Drosophila – Worldwide Cancer Research

Related File

20160425_IMBB2.pdf