Ανακοίνωση για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με απ' ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ERC-DEMORY-GA311435

Calls for Tender

21.10.2016 - 31.10.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με απ' ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ERC-DEMORY-GA311435

Related File

20161021_IMBB.pdf