Κεντρική Διεύθυνση

 

Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του ΙΤΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Ιδρύματος. Η βασική της δομή περιλαμβάνει:

 • Τη Διοικητική Υπηρεσία, η οποία ασχολείται με τα θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του ITE και των Ινστιτούτων του, στη διαχείριση του προσωπικού του ITE καθώς και στην εποπτεία των Υπηρεσιών των περιφερειακών Ινστιτούτων. Eίναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό εκτέλεσης ειδικών προγραμμάτων και έργων καθώς και για τις σχέσεις του ΙΤΕ με την Πολιτεία και τους φορείς της.
 • Την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ, τη διαχείριση των προμηθειών, εσόδων και δαπανών, καθώς και για την οικονομική παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
 • Την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση τεχνικών έργων, τη συντήρηση και κάθε μέριμνα παροχής υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία κτηρίων και των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ.

Η Κεντρική Διεύθυνση επίσης διαθέτει:

 • Νομικό γραφείο το οποίο παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.
 • Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.
 • Τμήμα Βιβλιοθήκης το οποίο διαχειρίζεται μια μεγάλη συλλογή περιοδικών και βιβλίων, παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες σε γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών, και συνεργάζεται με όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος και πολλές του εξωτερικού.

Η διάρθρωση των τμημάτων & υπηρεσιών της ΚΔ σε μορφή pdf

Ο τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού της ΚΔ ανά τμήμα σε μορφή pdf

Ο τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού της ΚΔ αλφαβητικά

Τεχνική Υπηρεσία ITE

 

Κεντρική Διεύθυνση ΙΤΕ
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
ΤΚ 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
 • Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία
  Τηλ.: 2810 391500-2, Fax: 2810 391555
  E-mail: central@admin.forth.gr
 • Τεχνική Υπηρεσία
  Τηλ.: 2810 391570 & 391571, Fax: 2810 391579
  E-mail: technical@admin.forth.gr
 • Νομικό Γραφείο
  Τηλ.: 2810 391530 & 391537, Fax: 2810 391555
  E-mail: led@admin.forth.gr
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
  Τηλ.: 2810 391540 & 2810 391973, Fax: 2810 391542
  E-mail: pr@admin.forth.gr