Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε το 1984 και τρία χρόνια αργότερα συνενώθηκε με το ΙΤΕ. Το ΙΕΧΜΗ έχει ήδη αναδειχθεί μέσα από τις προσπάθειες των μελών του σε ένα ισχυρό και αποδοτικό ερευνητικό κέντρο χημικής μηχανικής. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας, με τελικό σκοπό την ανάδειξη διεργασιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών σε βιομηχανικές μονάδες.

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητές του επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Θεωρητικά μοντέλα και εξομοιωτές με χρήση Η/Υ
  • Επιστήμη επιφανειών, κατάλυση και μηχανική χημικών αντιδραστήρων
  • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών
  • Περιβαλλοντική μηχανική και τεχνολογία
  • Βιολογική μηχανική και τεχνολογία

Σύντομη παρουσίαση του ΙΕΧΜΗ (MPEG-Format, File size: 54 MB)


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Τ.Θ. 1414
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
Τ.Κ. 26 504, Πάτρα
Τηλ.: 2610 965300, Fax: 2610 990987
E-mail: info@iceht.forth.gr