Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

The building of STEP-C

 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) προσφέρει υπηρεσίες θερμοκοιτίδας σε νεοσύστατες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΠ-Κ:

  • Προωθεί σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα του ΙΤΕ και άλλων ερευνητικών οργανισμών.
  • Ενθαρρύνει εταιρείες να εγκατασταθούν στο Πάρκο και να συνεργασθούν με τους ερευνητές του ΙΤΕ.
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start-ups) ιδιαίτερα από νέους και προωθεί τη νεανική και ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα.
  • Υποστηρίζει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε θέματα κατοχύρωσης και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και συμβάλλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχοντας σε αναπτυξιακά έργα και πρωτοβουλίες προώθησης καινοτομίας.
  • Στο πλαίσιο έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), συνεργάζεται με φορείς από την Ελλάδα και άλλες χώρες σε θέματα περιφερειακής καινοτομίας, προώθησης επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Είναι επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το πρόγραμμα «'Ανθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (δράσεις Marie Curie) για την Έρευνα και κόμβος EURAXESS (Service Centre) για την προώθηση και υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών στη γεωγραφική περιοχή της Ν. Ελλάδας.Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810 391900, Fax: +30 2810 391906
E-mail: inquiries@stepc.gr