Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 14 από 220

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» στα πλαίσια της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» [Νέες θεραπείες μέσω της HDL για αυτοάνοσα και καρδιαγγειακά νοσήματα ], κωδικός έργου:Τ12ΕΔΚ-02361, MIS 5067590 (OΠΣ) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 19.905,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 13, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: Φεβ 05, 2021
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για την «Προμήθεια Συστήματος παλμικού λέιζερ υπέρστενων παλμών (fs) μήκους κύματος 920 nm», στο πλαίσιο των Πράξεων 1. «Dendritic Spine Dynamics in an Animal Model of Schizophrenia», της Δράσης «2018 NARSAD Young Investigator Grant» που χρηματοδοτείται από το Brain & Behavior Research Foundation, με αρ. Σύμβασης Έργου 27606, 2. «Advanced simulation, analysis and interpretation of network structures in biological data-SmartNets», της Δράσης «MSCA ITN ΕΤΝ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αρ. Σύμβασης Έργου GA860949, 3. «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions-EVO-NMDA», της Δράσης «FORTH Synergy Grant» που χρηματοδοτείται από το ΙΤΕ, με αρ. Σύμβασης Έργου ΕΣΩ00122 και 4.των Ιδιωτικών Εσόδων ου Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 55.645,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 11, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: Φεβ 05, 2021