Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 36 από 220

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια συστήματος στοχευμένης ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης πολλαπλών πρωτεϊνικών βιοδεικτών σε βιολογικά δείγματα και την αναβάθμιση συστήματος υγρής χρωματογραφίας νανοροής και φασματόμετρου μάζας» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΙΤΕ-Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της υποδομής CMBR» της Πράξης : «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων», κωδ MIS 5002670, Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 69.959,68 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία ανάρτησης: Οκτ 24, 2019
Καταληκτική Ημερομηνία: Νοε 08, 2019