Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 53 από 220

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικών τεχνικών/επιστημονικών εμπειρογνωμόνων (External Expertise and Services (Technical or scientific Expertise)» στο πλαίσιο της πράξης «Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area», με ακρωνύμιο «Silver Wellbeing» και κωδικό MIS 5003627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Co-operation Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) («European Regional Development Fund (ERDF)”) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει αποκλειστικά ποιοτικών κριτηρίων καθόσον το κόστος λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.243,90 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%..
Ημερομηνία ανάρτησης: Νοε 19, 2018
Καταληκτική Ημερομηνία: Δεκ 31, 2018