Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 8 από 220

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών» στο πλαίσιο των Πράξεων α) «Decoding cognitive information from populations of neurons towards the development of a brainmachine interface» (XAVIER) της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 1199, β) «Μικρο- και μεσοσκοπικής κλίμακας μελέτη των νευρωνικών αλληλεπιδράσεων και δυναμικών ιδιοτήτων νευρωνικών δικτύων που διαμεσολαβούν γνωσιακές λειτουργίες. Ρόλος διακριτών προμετωπιαίων-κροταφικών κυκλωμάτων στην προσοχή και στη μνήμη» (COGDYN) της Δράσης «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 41, γ) «Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση δυναμικών ιδιοτήτων μετωπιαιο-κροταφικών εγκεφαλικών δικτύων πρωτευόντων με έμφαση στο ρόλο διακριτών φλοιικών στιβάδων» - (PrimCorNet) της Πρόσκλησης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 4072, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία2014-2020», MIS 5070462, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με κωδικό Τ11ΕΡΑ4-00014, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 55.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης: Απρ 01, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: Απρ 13, 2021