Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε για να συνδράμει στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής στην Ελλάδα. Από το 1991 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη "Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας", όπως:

  • Αποτύπωση τεχνολογικών αναγκών
  • Τεχνολογικό Παρατηρητήριο
  • Προώθηση τεχνολογίας
  • Εξεύρεση συνεργατών
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Διαπραγματεύσεις σε υποθέσεις μεταφοράς τεχνολογίας
  • Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως μία αυτοτελής μονάδα υπαγόμενη στην Κεντρική Διεύθυνση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η ίδρυσή του χρονολογείται στις αρχές του 1991, ως μια κοινή πρωτοβουλία αρχικά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και μετέπειτα και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής συνεργασίας. Από το 2008 είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network και συντονιστής του ομώνυμου ελληνικού δικτύου. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο, 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και στη συνέχεια για τον «Ορίζοντα 2020», λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης.


Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Κολοκοτρώνη 8
Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 3607690, Fax: 210 3636109
E-mail: praxi@praxinetwork.gr