Νέα > Ανακοινώσεις

IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μαρ 11, 2009

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ένα άτομο για την τεχνική γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) του Ιδρύματος. Προς τούτο, καλεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν φάκελο με βιογραφικό και με πιστοποιητικά των προσόντων τους καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία.

Το αντικείμενο εργασίας του υπαλλήλου τεχνικής γραμματείας είναι η υποστήριξη της ΤΥ/ΙΤΕ στους παρακάτω τομείς.

1. Συμπλήρωση φακέλου δημοπράτησης δημοσίων έργων (ΔΕ). Περιλαμβάνει την δυνατότητα χειρισμού κατάλληλων προγραμμάτων Η/Υ προκοστολόγησης ΔΕ και τις βασικές γνώσεις της νομοθεσίας εκτέλεσης ΔΕ, ώστε με την συνδρομή των μηχανικών της ΤΥ να αποκτηθεί (εάν δεν υπάρχει), η δυνατότητα παρακολούθησης των τροποποιήσεών της, ώστε, προοδευτικά, να υπάρξει πλήρης εξοικείωση χρήσης της.
2. Παραγωγή σχεδίων με χρήση Η/Υ και κατάλληλων προγραμμάτων με προτίμηση το acad που χρησιμοποιεί η ΤΥ.
3. Σύνταξη τεχνικών δελτίων όπως τα τεχνικά δελτία έργων και τα τριμηνιαία δελτία προόδου έργων, με συμπλήρωση τυποποιημένης φόρμας ηλεκτρονικών εντύπων, που απαιτούν την ευχέρεια χρήσης των προγραμμάτων Microsoft office.
4. Συγκέντρωση και διαχείριση στοιχείων λειτουργίας κτηριακών εγκαταστάσεων, με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων Η/Υ, έκδοση εντολών εργασιών συντηρήσεων, τήρηση μητρώου εξοπλισμού, αρχείου βλαβών, ανταλλακτικών κλπ.
5. Γραμματειακή υποστήριξη με την κλασσική έννοια του όρου, (ταχεία πληκτρολόγηση κειμένων, πρωτόκολλο, διεκπεραίωση εγγράφων, κλπ) και την χρήση του Microsoft office.

Τα απαραίτητα ελάχιστα προσόντα για αυτή τη θέση είναι τα ακόλουθα:

1. Πτυχίο ΤΕΙ ειδικότητας Μηχανικού Δομικών έργων ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, με επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε αντικείμενα όπως τα παραπάνω.
2. Πλήρης εξοικείωση και ευχέρεια χρήσης προγραμμάτων Η/Υ όπως τα προαναφερθέντα και κυρίως προκοστολόγησης ΔΕ, acad, Microsoft office (εφαρμογές κειμένου, ιστοσελίδας, excel, κλπ).
3. Aψογη γνώση και χρήση της Ελληνικής.
4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου lower.
5. Συνεργασιμότητα
6. Οργανωτικές ικανότητες

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του ΙΤΕ.
Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (με συστημένη επιστολή ή με courier) στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Ιδρύματος (κκ. Πηγή Χανιωτάκη τηλ. επικοινωνίας 2810 -391573 και 391571). Διευκρινίσεις και πληροφορίες δίδονται από τον κο Καλοχριστιανάκη Νικόλαο, στην ΤΥ/ΙΤΕ, τηλέφωνο 2810 - 391571.
Προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με πλήρη φάκελο πιστοποιητικών είναι η Παρασκευή 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΤΕ/ΤΥ)
Υπόψη: κ. Πηγή Χανιωτάκη

Ν Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70 013, Ηράκλειο