Νέα > Ανακοινώσεις

Θέση Τεχνικού Προσωπικού στην Αθήνα

Ιουν 05, 2008

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ αρ. 215/12-3/21-4-2008

προκηρύσσουν μία (1) θέση άρρενος υπαλλήλου σε θέση Τεχνικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (1 έτους), για απασχόληση στα γραφεία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στην Αθήνα, προκειμένου να εξυπηρετεί ανάγκες διακίνησης βιβλίων.

Αντικείμενο εργασίας

1. Διακίνηση, διανομή και πώληση βιβλίων από το υποκατάστημα των ΠΕΚ στην Αθή- να,
2. Παραλαβή, ταξινόμηση και έλεγχος αποθεμάτων σε αποθήκες
3. Συσκευασία και αποστολή βιβλίων προς μεταφορικές εταιρείες,
4. Εκτέλεση παραγγελιών με μηχανάκι ή αυτοκίνητο σε χονδρεμπόρους, σε βιβλιοπω- λεία των Αθηνών κ.α.,
5. Έκδοση λογιστικών παραστατικών.

Απαραίτητα προσόντα

1. Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
3. Δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου.
4. Καλή σωματική κατάσταση και ηλικία μέχρι 30 ετών
5. Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, ατομικό πνεύμα, ανάπτυξη πρωτοβουλι- ών.

Επιθυμητά προσόντα

1. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (πακέτο Office ή/και λογιστικών προγραμ- μάτων)
2. Προϋπηρεσία σε θέση με αντικείμενο τη διακίνηση και πώληση βιβλίων
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο)
4. Πιθανά αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη με περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υποψηφίου).

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Tαχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κτιριακό Συγκρότη- μα ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει το ΙΤΕ.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 11 Ιουλίου 2008.